← prev. next →molecular structure and chemistry 2006
DOI, Mitsunobu y@
ASANO, Akiko @q
OKUDA, Toshikatsu c@q
SUGITA, Yuki c@Ќ
TANAKA, Syunji c@r
HATTAHARA, Naomi
HIRAOKA, Keiko @bq
IMAIZUMI, Souichiro @Y
SAKAMOTO, Mai {@
YOSHIDA, Etsuko gc@xq